Hello please help me how to make the browser window a full screen

hi guys

hope u undertand

help me how to make the IE window fullscreen without scrolls

enjoy ur self be happy